Blog Image

TENTTIPANKKI

Lapin yliopiston politiikkatieteiden ja sosiologian ainejärjestön tenttipankki

Täältä löydät vanhoja tenttejä opiskelua varten. Voit myös itse lisätä kysymyksiä, joihin olet tenttisalissa törmännyt. Yhteydenotto ongelmatilanteissa/palautteessa kosmosburan@ulapland.fi tai nimettömästi kosmosburan.fi-nettisivujen kautta!

ONVAL0022 Kansainvälinen rikosoikeus

Kansainvälinen oikeus Posted on ti, lokakuu 22, 2019 11:29:34
 1. Mitä Rooman perussäännössä määrätään päälliköiden ja muiden esimiesten vastuusta? (10p)
 2. Terrorismin rahoittaminen ja terroristien varojen jäädyttäminen Suomen rikoslainsäädännössä? (10p)
 3. Joukkotuhontasopimus ja ad hoc -tuomioistuinten käytäntö sen soveltamisessa? (10p)


TKVO0104 C-osa

Julkisoikeus Posted on ma, elokuu 19, 2019 20:04:49
 1. YK:n sisävesisopimus (5p)
 2. Klassinen vaihe ympäristöoikeuden kehityksessä (10p)
 3. Ilmoittamisvelvoite kansainvälisessä ympäristöoikeudessa koskien tapausta Tsernobylin ydinvoimalaonnettomuus (5p)
 4. Yhteiset mutta eriytetyt vastuut -periaate (5p)
 5. Kestävän kehityksen periaattesta tapaus Filippiineiltä koskien tulevien sukupuolten oikeutta puhtaaseen ympäristöön (5p)

(En muista enää miten kysymykset oli muotoiltu joten kirjoitin vain mistä aiheista kysyttiin jos siitä olisi edes vähän apua:) Tentin max. pistemäärä 30)TKVO0104 C-osa

Julkisoikeus Posted on ma, elokuu 19, 2019 19:52:29
 1. Huippuvuorten oikeudellinen asema?
 2. Minkälaisia kansainvälisen ympäristöoikeuden instrumentteja saatiin aikaan Rion ympäristökonferenssissa 1992?
 3. YVA-menettelyn arvioinnin velvoitteet?
 4. Mitä tiedät ns. Päiväntasaajan periaatteista?


TKVO0104 B-osa

Julkisoikeus Posted on la, helmikuu 02, 2019 16:32:19

1. Kansainvälisen oikeuden lähteet? Luettelo ei riitä vastaukseksi. (vastaustila max. 2 sivua)

2. Miten alkuperäiskansojen oikeudet on huomioitu kansainvälisen oikeuden piirissä? (vastaustila max. 2 sivua)

3. Mitä Hakapää kertoo rikoksentekijän luovuttamisesta? (vastaustila max. 2 sivua)

4. Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjassa asetettu voimankäytön kielto on keskeinen osa tämän päivän kansainvälistä oikeutta. Kerro poikkeuksista (5kpl), jotka Hakapää esittelee tähän kieltoon. Mainitse myös Hakapään antamia esimerkkejä. (vastaustila max. 2 sivua)ONPOOL33-2 Eurooppalaisen julkisoikeuden perusteet

Julkisoikeus Posted on to, helmikuu 22, 2018 11:41:29

1. On olemassa viisi eri kannetyyppiä, joidenka perusteella asia voi päätyä Euroopan unionin
tuomioistuimeen. Kerro mitkä ovat nämä viisi kannetyyppiä ja miten ne toimivat. Erittele
kuka on kantaja ja vastaaja kussakin kannetyypissä ja mikä on kanteen kohde. (10 pistettä)

2. Mikä on mielestäsi tenttikirjassa (Raitio, Euroopan unionin oikeus) käsitellyistä Euroopan
unionin kehitykseen liittyvistä jaksoista tai tapahtumista merkittävin? Perustele vastauksesi.
(5 pistettä)

3. Jäsenvaltion vahingonkorvausvastuu eurooppaoikeuden rikkomisesta yksityiselle
aiheutuneesta vahingosta? (5 pistettä)TKVO0104A Kansainvälisen oikeuden perusteet, A-osa

Julkisoikeus Posted on to, helmikuu 22, 2018 11:39:17

1. Mitä on jus cogens?

2. Hannikainen nimeää 11 ihmisryhmää, joiden ihmisoikeudet ovat puutteelliset. Mitä nämä ihmisryhmät ovat ja millaisilla erityissopimuksilla heidän oikeuksiaan on pyritty parantamaan?

3. Geneven sopimuksessa puhutaan niin sanotusta 3. artiklasta. Artiklan sisältö ja merkitys kansainvälisessä yhteisössä?SOIK0001 Johdatus oikeusjärjestykseen

Julkisoikeus Posted on to, marraskuu 16, 2017 17:02:50

Husa – Pohjolainen, Julkisen vallan oikeudelliset perusteet – johdatus julkisoikeuteen (2014).

Viranomaisen ja virkamiehen yleiset velvollisuudet?

__________________

Mäenpää, Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet (2016).

Viivytyksettömyys hallintomenettelyn laadullisena vaatimuksena?Kansainvälisen oikeuden perusteet OSA C (4 op) (TKVO0104C)

Julkisoikeus Posted on pe, huhtikuu 07, 2017 17:03:14

1. Poissuljenta pakolaisasemasta

2. Oikeus kelvolliseen ympäristöön kansainvälisissä sopimuksissa

3. EIT:n neljä tulkintaperiaatettaTJOI0026 Eurooppaoikeus

Julkisoikeus Posted on ke, maaliskuu 02, 2016 11:36:53

Kirjatentti 14.3.2014

1. Eurooppalainen yleishallinto-oikeus Mäkisen mukaan
2. EU-asioiden kansallinen valmistelu Ojasen mukaanTJOI0001 Julkisoikeuden perusteet

Julkisoikeus Posted on ke, maaliskuu 02, 2016 11:36:23

Kirjatentti 20.9.2013

1. Tuomioistuinten riippumattomuus Jyrängin ja Husan mukaan.
2. Henkilökohtaiset vapausoikeudet Husan ja Pohjalaisen mukaan.

Kirjatentti 25.10.2013

1. Laillisuuden valvonta Jyrängin ja Husan mukaan.
2. Lainkäyttövalta Husan ja Pohjolan mukaan.

Kirjatentti 14.3.2014

1. Kansalaisaloitejärjestelmä Jyrängin & Husan mukaan
2. Yksilön yleiset velvollisuudet Husan & Pohjolaisen mukaan